3.1.980603P0 :نسخه برنامه Copyright By ArangIT 2019

اخبار و اطلاعيه ها

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

کتابخانه الکترونيکي

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

قوانين و بخشنامه ها

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

 جهت ارتباط با اداره آموزش کارکنان شهرداری قم 

 
آقای زندیه  رئیس اداره  آمورش : 36104137
خانم غفارپور کارشناس آموزش : 36104139
آقای نورالدینی کارشناس آموزش:36104137